วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด

วิสัยทัศน์(vision)

 
    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม มุ่งสู่ความสงบสุขของสังคม
พันธกิจ (Mission)

1.ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ

2.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศุนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3.ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
4.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6.ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 

กลับสู่หน้าหลัก