พันธะสัญญา 
สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด

 ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ภายใต้เงื่อนไข

หมายเหตุ

1.การเยี่ยมผู้ต้องหา

- พบเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา

- แจ้งชื่อผู้ต้องหาที่ต้องหารเยี่ยม
- เข้าเยี่ยมผู้ต้องหา

- ภายใน 10 นาที

ช่วงระยะเวลาเยี่ยมผู้ต้องหา
เป็นไปตามระเบียบกำหนดคือเวลา

08.00-09.00 น.

12.00-13.00 น.

16.00-17.00 น.

 

2.การแจ้งเอกสารหาย

- พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันเพื่อ 
   เขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย

- พนักงานสอบสวนลงนานในบันทึก 
   ประจำวันในข้อที่รับแจ้ง

- เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันมอบสำเนา   
  ประจำวันให้กับผู้แจ้ง

- ภายใน 20 นาที

 

ประชาชนมีทางเลือกที่

จะเลือกใช้บริการชำระ

ค่าปรับทางไปรษณีย์ได้

3.การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง

- นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อ
   กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ

- ชำระเงินค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบ
   ปรับ รับใบเสร็จและใบ
   รับอนุญาต
ขับขี่

- ภายใน 15 นาที

 

 

4.ขอสำเนาบันทึกประจำวันคดี

- ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาประจำวันต่อ
   พนักงานสอบสวน

- พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอหัว
   หน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
   พิจารณาอนุญาต

- เมื่อหัวหน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบ
   หมายมีความเห็นอนุญาตแล้ว

- เจ้าหน้าที่เสมียนนำสำเนาประจำวันให้
   พนักงานสอบสวนรับรองถูกต้อง
มอบ
   ให้กับผู้แจ้ง

- ภายใน 15 นาที

 

 

5.การแจ้งความร้องทุกข์

- พบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถาม

  รายละเอียดข้อเท็จจริงและสอบสวน
   ปากคำ

- พนักงานสอบสวนมอบหลักฐานการ
   แจ้งความร้องทุกข์

- เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันคดีลง

   บันทึกประจำวัน

- ภายใน 1 ชั่วโมง

- ทั้งนี้ไม่รวมถึงระยะเวลาตามกระบวน การสอบสวน ซึ่งแล้ว

แต่ความซับซ้อนของประเภทคดี

 

6.การถอนคำร้องทุกข์

- พบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

- พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสาร 
   และสำเนาเอกสาร

- สอบปากคำผู้ถอนคำร้องทุกข์

- ลงประจำวันและลงรายชื่อในสมุด

  บัญชียึดและรักษาทรัพย์
  (กรณียึดของกลาง)

- ภายใน 1 ชั่วโมง

  (กรณีผู้ต้องหาไม่ ถูกควบคุมที่สถานี ตำรวจ)

- ภายใน 3 ชั่วโมง    (กรณีผู้ต้องหาถูก ควบคุมตัวที่
สถานีตำรวจ)

 

 

7.การแจ้งความคนหาย

- พบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถาม

  รายละเอียดข้อเท็จจริงและสอบสวน
   ปากคำ

- เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันคดีลงบันทึก
   ประจำวันและรับหลักฐานการแจ้ง
 
   ความคนหาย

- ภายใน 1 ชั่วโมง

 

 

8.การขอประกันผู้ต้องหา

- นำหลักประกันที่จะใช้ประกันตัว

  ผู้ต้องหาพบพนักงานสอบสวนเพื่อ

  ตรวจสอบความถูกต้อง

- เสนอคำร้องให้หัวหน้าสถานีหรือผู้ได้
  รับมอบหมายรับพิจารณาอนุญาต
หรือ
  ไม่อนุญาตประกัน

- เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึก
   ประจำวันเพื่อปล่อยผู้ต้องหา (กรณี

   อนุญาต) หรือเพื่อให้ผู้ยื่นขอประกันรับ
   ทราบ (กรณีไม่อนุญาต)

- ภายใน 50 นาที

- สอบปากคำผู้ต้องหาและพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว

- กรณีไม่อนุญาตต้อง

  แจ้งผู้ขอประกันภายใน

  24 ชั่วโมงนับแต่ได้รับ

  คำร้องแล้วนำเสนอ

  ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

9.การถอนหลักทรัพย์ผู้ต้องหา

- นำหลักฐานการประกันที่ใช้ประกันตัวผู้ต้องหา เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับหลักทรัพย์ ไปพบเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดีเพื่อให้ลงบันทึกผลการตรวจว่าคดี ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หรือเมื่อนายประกันนำผู้ต้องหามามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อถอนประกัน

- นำหลักฐานไปพบเจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน) นำเสนอหัวหน้าสถานีอนุญาตให้ถอนประกัน

- เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันคดีลง
ประจำวันและมอบหลักทรัพย์คืน
 นายประกัน

- ภายใน 50 นาที

- หลักทรัพย์เก็บไว้ที่สถานีตำรวจ

- ไม่รวมกรณีที่จะต้องเบิกเงินหรือหลักทรัพย์จากกองการ

เงินกรมตำรวจหรือจากคลังจังหวัด ซึ่งจะ ต้องใช้เวลาอีก
3 วัน  ทำการ

 

10.การตรวจสภาพรถ(คดีจราจร)

- พนักงานสอบสวนทำหนังสือส่งรถไปตรวจสอบสภาพรถ

- นำรถไปตรวจสภาพ

- ภายใน  2 วัน   ทำการ

- อาจตรวจโดยกอง บังคับการตำรวจ การจราจรหรือไม่ก็ใช้

ผู้ชำนาญการของทางราชการได้เช่นเดียวกับในภูมิภาค

- ต้องสอบสวนผู้ที่ไม่ใช่

  ผู้ชำนาญการของทาง

  ราชการ ปรากฏชัดว่า

  ทำไมถึงมีความรู้ความ

  ชำนาญเรื่องนั้นไว้ด้วย

11.การคืนรถในคดีจราจร

- พบพนักงานสอบสวนเพื่อขอรถคืนในกรณีที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบและผู้ขอรับรถคืนเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับ หลักจากการตรวจสภาพแล้ว ( กรณีไม่ หลบหนี) หรือ

- พบพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอคืนรถของกลางเพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะคืนรถให้หรือไม่(กรณี  

หลบหนี)

- หัวหน้าสถานีพิจารณาอนุมัติหรือไม่ อนุมัติ เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงประจำวันให้ผู้รับลงชื่อในสมุดยึดและ รักษาทรัพย์

- มอบรถที่ยึดให้ผู้ขอรับคืน

- ภายใน 1 ชั่วโมง

  (กรณีไม่หลบหนี)

- ภายใน 1 วัน   ทำการ

  (กรณีหลบหนี)

- ได้มีการตรวจสอบรถ
    เรียบร้อยแล้ว

- ผู้ขอรับรถคืนได้ช่วย

  ดำเนินการ เช่น ชี้เบาะแส

- ไม่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์

- ชดใช้ค่าเสียหายตามสมควร

   ยกเว้น

- กรณีที่มีการร้องเรียน

  ต่อผู้บังคับบัญชาระดับ

ใดต้องให้ผู้บังคับบัญชา

  ระดับนั้นเป็นผู้จารณา

  อนุญาต 

12.การคืนรถกรณียึดไว้เพื่อ

ตรวจสอบหลักฐาน

- นำหลักฐานการได้มา หรือมีไว้ใน

  ความครอบครองยื่นต่อพนักงาน

  สอบสวน

- พนักงานสอบสวนตรวจสอบความ

  ถูกต้อง

- ลงประจำวันคืนรถ

- ภายใน 1 ชั่วโมง

 

 

13.การคืนของกลาง กรณีศาล    สั่งคืน พนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งให้จัดการตามป.วิอาญา มาตรา 85

- นำเสนอหลักฐานแสดกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องพบพนักงานสอบสวน

- พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง

- ลงประจำวันคืนของกลางและลงลาย มือชื่อผู้รับในสมุดบัญชียึดและรักษา ทรัพย์

- ภายใน 1 ชั่วโมง

- ของกลางเก็บรักษา

  ไว้ที่สถานีตำรวจ

 

14.การคืนรถกรณียึดไว้เพื่อ   ตรวจพิสูจน์หลักฐาน

- นำหลักฐานการได้มา หรือมีไว้ในความครอบครองยื่นต่อพนักงานสอบสวน

- พนักงานสอบสวนตรวจสอบความ

  ถูกต้อง

- นำรถของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐาน   กรมตำรวจ

- รับผลการตรวจพิสูจน์

- พิจารณาคืนรถ/ไม่คืนรถ

- ลงบันทึกประจำวัน

- ภายใน 30 วัน  ทำการ

 

- รวมระยะเวลาในการ

  รอผลการตรวจพิสูจน์

  รถจากกองพิสูจน์

  หลักฐาน

15.ขอใบแจ้งการตาบเพื่อนำไป   ทำใบมรณะบัตร

- นำใบรับรองแพทย์มาพบพนักงาน

  สอบสวนเพื่อออกใบ ทร.18

- ภายใน 30 นาที

 

 

16.การขออำนวยความสะดวก   ด้านการจราจรทั่วไป

- พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ

- พิจารณาดำเนินการแล้วแจ้งผลให้   
   ทราบ

- พิจารณาเสนอหน่วยเหนือสั่งการและ
   แจ้งผลให้ทราบ

- ภายใน 2 วัน   ทำการ

  (กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)

- ภายใน 5 วัน   ทำการ

(กรณีต้องขอกำลัง หรือประสานกับหน่วยอื่น)

 

 

17.การขออำนวยความสะดวก    การจราจร กรณีต้องออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับจราจร

- พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ

- หัวหน้าสถานีพิจารณามาความเห็น

  เสนอ

- ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการและกอง 
   บัญชาการเพื่อพิจารณา

- แจ้งผลให้ทราบ

- ภายใน 7 วัน    ทำการ

 

- ประชาชนสามารถถือ

  เอกสารไปตรวจสอบ

  พร้อมขอรับผลที่กอง

  ทะเบียนประวัติฯด้วย

  ตนเองได้หรือจะส่ง

  ทางไปรษณีย์ด้วยได้

18.การขอตรวจสอบประวัติ

สมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อ

- พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลาย

  นิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร

- ส่งเรื่องไปตรวจสอลบที่กองทะเบียน
   ประวัติอาชญากร

- รับผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ

- แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

- ภายใน 15 วัน  ทำการ

 

 

19.การขออนุญาตใช้เครื่อง    ขยายเสียง

- นำคำร้องจากสำนักงานเขตมาพบ

  เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบ

  หลักฐานและเขียนคำร้อง

- สารวัตรธุรการมีความเห็นอนุญาต/

  ไม่อนุญาต

- แจ้งผลให้ทราบ

- ภายใน 1 ชั่วโมง

 

 

20.การขออนุญาตเล่นไพ่ต่าง ๆ

- พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบ

  หลักฐานและสอบปากคำผู้ขออนุญาต

- สารวัตรธุรการลงนามในใบอนุญาต

- ภายใน 1 ชั่วโมง

 

 

21.การต่อใบอนุญาตร้านค้า    อาวุธปืนและร้านจำหน่าย   ดอกไม้เพลิง

- รับเรื่องจากกองทะเบียน

- เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบหลักฐาน

  พิมพ์ลายนิ้วมือสอบปากคำผู้ขออนุญาต

  พยานบ้านใกล้เคียง และทำแผนที 

  ถ่ายภาพที่ตั้งร้าน

- รับผลการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ

- ส่งเรื่องกลับกองทะเบียน

- ภายใน 15 วัน ทำการ

 

 

22.การขออนุญาตให้มี ใช้ และ   การโอนอาวุธปืน

- รับเรื่องจากกองทะเบียน

- เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบหลักฐาน  สอบปากคำผู้ยื่นขออนุญาต ผู้รับรอง  พยาน หรือทายาท กรณี
รับมรดก

- รับผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ

- ส่งเรื่องกลับให้กองทะเบียน

- ภายใน 15 วัน ทำการ

 

 

23.การขออนุญาตเล่นงิ้ว

- พบเจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบ

  หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงงิ้ว

- ส่งบทการแสดงไปตรวจสอบที่

  สันติบาล

- รับผลการตรวจบทแปลจากสันติบาล

- แจ้งผลการพิจารณา

- ภายใน 7 วัน ทำการ

 

- ถ้าเป็นบทการแสดงที่

  เคยตรวจสอบแล้ว

  สถานีตำรวจสามารถ

  ดำเนินการเสร็จสิ้น

  ภายใน 30 นาที

24.การขอต่ออายุใบสำคัญ    ประจำตัวคนต่างด้าว

- พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง

- ชำระเงินค่าธรรมเนียม

- ลงรายการต่ออายุใบสำคัญฯ

- ออกใบเสร็จรับเงิน

- นายทะเบียนลงนาม

- ภายใน 30 นาที

 

 

25.การแจ้งย้ายภูมิลำเนาคน    ต่างด้าว (ย้ายออก)

- นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ สำเนาทะเบียนบ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ

- เจ้าหน้าที่ธุรการเขียนคำร้อง

- เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบ

  สำคัญฯ และต้นขั้วใบสำคัญฯ

- นายทะเบียนลงนาม

- ภายใน 30 นาที

 

 

26.แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว   (ย้ายเข้า)

- นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ สำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งย้ายออก

- มาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ

- เขียนคำร้อง

- เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบ

  สำคัญฯ

- นายทะเบียนลงนาม

- นำบันทึกขอรับเอกสารต้นเรื่องของคนต่างด้าวจากสถานีตำรวจท้องที่เดิม

- ภายใน 30 นาที

 

 

27.ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อ   ครบระยะเวลา 5 ปี

- พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมรูปถ่าย

  ขนาด 2 นิ้ว 4 รูป

- เขียนคำร้อง

- เจ้าหน้าที่ประทับตรา

- นายทะเบียนลงนาม

- ภายใน 30 นาที

 

 

28.แจ้งการตายของคนต่างด้าว

- นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบมรณะบัตรพบเจ้าหน้าที่ธุรการ

- หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบ

  สำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- นายทะเบียนลงนาม

- ส่งเรื่องไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- ภายใน 1 ชั่วโมง

 

- หน่วยรับสำนักงาน

  ตรวจคนเข้าเมือง คือ

  งาน 4 กก.1 ตม.1

  สตม.

29.การรับใบแทนใบสำคัญ    ประจำตัวคนต่างด้าวที่ชำรุด หรือสูญหาย

- นำหลักฐานการแจ้งความการสูญหาย หรือชำรุดพร้อมภาพถ่ายและสำเนา

- ทะเบียนบ้านพบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียนตามระเบียบ

- เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบเสร็จ สอบ

  ปากคำ ตรวจสอบเอกสาร และออก

  เล่มใบสำคัญ

- นายทะเบียนลงนาม

- ภายใน 2 ชั่วโมง